Deurne/Venray

Nieuwe structuur bestuur en werkgroepen

In de Algemene LedenVergadering van 9 maart 2022 is onderstaand besluit voorgelegd:
De ALV van Groei & Bloei afdeling Deurne/Venray neemt kennis van de nieuwe opzet, de overgangssituatie binnen het bestuur en de opdracht en samenstelling van de werkgroepen. De ALV besluit positief. 
De nieuwe structuur gaat in per 15 maart 2022.

Toelichting: 
Het voorstel voor een nieuwe opzet van het besturen van de afdeling is vooraf bij leden getoetst in november/december 2021. Het bestuur heeft alleen positieve reacties gekregen. Op basis van de reacties zijn kleine wijzigingen aangebracht in het eerste concept. De kern van het voorstel: een klein bestuur met actieve werkgroepen, is gelijk gebleven. 
De leden besluiten 9 maart over een nieuwe opzet vanaf 15 maart 2022.
Het bestuur.
Het betreft een klein bestuur van 3 -4 leden: voorzitter, secretaris en penningmeester en bij voorkeur ook een 4e algemeen lid.
Hoofdtaken van het bestuur. 
- Stichtingstaken o.a. jaarverslag en-rekening, jaarbegroting, Algemene vergadering februari ledenadministratie, jubilea etc.
- Externe contacten met de vereniging zoals rayon, ledenraad en landelijk bestuur.
- Regie en coördinatie van de diverse activiteiten binnen de afdeling i.o.m. de werkgroepen.

Overgangssituatie.
In januari 2021 bestaat het bestuur uit 6 leden. De voorzitter treedt vanwege afloop van de tweede termijn af in februari 2022. In principe maken de andere vijf leden hun lopende termijn af. In 2023 treden drie leden af en in 2024 twee leden. 
Vooralsnog is er geen nieuw beoogd voorzitter en zullen de vijf overblijvende leden de werkzaamheden in 2022 verdelen. Mocht een voorzitter benoemd kunnen worden door de ALV dan zal/zullen een of meer leden, na zorgvuldige overdracht, vrijwillig terugtreden om zo snel als mogelijk de gewenste omvang van het bestuur te bereiken. 

De werkgroepen
Werkgroepen hebben duidelijke afgebakende taken en tijd. 
De werkgroep bepaalt zijn eigen werkwijze. Ze wijzen binnen hun midden een lid aan dat de contacten met het bestuur verzorgt. Op basis van een jaar(activiteiten)plan stelt het bestuur een budget ter beschikking waarover de werkgroep kan beschikken. Het bestuur zal tenminste tweemaal per jaar met de contactpersoon contact hebben c.q. nodigt de contactpersoon uit in de bestuursvergadering en verder zo vaak als de werkgroep of het bestuur noodzakelijk acht. 
De taken van een werkgroep zijn zodanig afgebakend, dat als een werkgroep niet met genoeg menskracht gevuld kan worden, dat de activiteit opgeschort of geschrapt kan worden zonder dat de andere werkgroepen worden belemmerd. 
Het definitief schrappen van een werkgroep of toevoegen van een nieuwe werkgroep wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 

Hieronder vind je het overzicht van de 7 werkgroepen inclusief samenstelling per 1 december 2022

Een paar werkgroepen kunnen nog wel versterking gebruiken, Laat je horen als je mee wilt doen groeienbloei.ahouben(at)gmail.com