Deurne/Venray

Jaarvergadering 8 februari 2023

Het bestuur van afdeling Deurne/Venray nodigt u bij deze van harte uit om op woensdag 8 februari om 20.00 uur in het Gerardushuis aan de Parkstraat 2, 5752 AP Deurne/Walsberg de jaarvergadering bij te wonen.

Het programma voor het eerste gedeelte van de avond ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
2. Jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2022
3. Verslag van de kascontrole-commissie
4. Benoeming nieuwe kascontrole-commissie
5. Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2022
6. Bestuursmutatie

Willy Nouwen, vanaf 2008 bestuurslid, is aftredend en niet beschikbaar.
Ze blijft gelukkig beschikbaar als coördinator van de werkgroep bloemschikken en blijft cursussen ‘Creatief met Groen’ verzorgen.

Antoinette Knoet-Michels, voorzitter, vanaf 2019 en bestuurslid.
Anja Houben, secretaris vanaf 2019 en bestuurslid.
Beiden zijn herkiesbaar voor een tweede termijn en het bestuur stelt voor hen voor de komende termijn te herbenoemen.

Tegenkandidaten kunnen ook door de leden worden voorgedragen bij het bestuur tot 48 uur voor aanvang van de vergadering (8 februari 2023), vergezeld van een lijst met handtekeningen van ten minste vijf leden en een schriftelijke akkoordverklaring van de voorgestelde kandidaat.
Melden kan bij de secretaris: Anja Houben groeienbloei.ahouben(at)gmail.com

7. Huidige jubilarissen 25 jaar / 40 jaar 2023
8. Dankwoord voor aftredend bestuurslid
9. Rondvraag
10. Sluiting

Pauze

Na de pauze zal Noël van Mierlo de lezing ‘Verbinding Mens, Natuur & Architectuur’ verzorgen.

Graag rekenen we op uw aanwezigheid.