Deurne/Venray

Jaarvergadering en lezing 13 februari 2019

Het bestuur van afdeling Deurne/Venray nodigt je bij dezen van harte uit om op woensdagavond 13 februari 2019 om 20.00 uur in het Gerardushuis, Parkstraat 2, Deurne/Walsberg de jaarvergadering bij te wonen
Aansluitend kun je luisteren naar een lezing; we hebben daarvoor van de heer Fred van Ammelrooij uitgenodigd die komt vertellen over “Sterrenkunde, planeten en verder…”

Het programma voor het eerste gedeelte van deze avond ziet er als volgt uit: 

  • Opening 
  • Het verslag van de penningmeester over het jaar 2018
  • Het verslag van de kascontrolecommissie; benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
  • Het verslag van de activiteiten in 2018 van onze afdeling
  • Bestuurssamenstelling

Willy Nouwen en Mieke van Stratum zijn beiden aftredend. Mieke is niet herkiesbaar, Willy stelt zich wel herkiesbaar. Anja Houben en Antoinette Knoet zullen door het bestuur als nieuwe bestuursleden worden voorgedragen. Ook de leden kunnen eventuele nieuwe kandidaten voorstellen. Deze kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering (13 februari) worden aangemeld. De aanmelding moet vergezeld gaan met een lijst met handtekeningen van ten minste vijf leden en een schriftelijke akkoordverklaring van de voorgestelde kandidaat.

  • De privacyverklaring Deurne/Venray 

Deze verklaring wordt het goedkeuring aan de leden voorgelegd.
Hierin staat uitgebreide informatie over de manier waarop onze vereniging met persoonsgegevens omgaan. Je vindt de tekst onder Home >Bestuur> Privacyverklaring Deurne-Venray.
Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe. (0493 – 315430, Mieke van Stratum)

  • Rondvraag 

Na afloop van de vergadering huldigen we de jubilaris die 25 jaar lid is van onze vereniging.