Home

Privacyverklaring KMTP Groei&Bloei Deurne/Venray

Dit is de privacyverklaring van KMTP Groei&Bloei Deurne/Venray, gevestigd te Overloon, Ringoven 26, 5825 CX, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235573, hierna te noemen: Groei&Bloei Deurne/Venray of de vereniging.

Onder aan de pagina vindt u een pdf, gemakkelijk om dit bestand eventueel uit te printen.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens zowel met de overkoepelende landelijke Groei&Bloei-organisatie (abonnement) als met ons, de plaatselijke afdeling. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Het privacystatement van de overkoepelende landelijke Groei&Bloei-organisatie vindt u op de website, rechts onderaan onder het kopje ‘Privacystatement’.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info(at)deurne.groei.nl.

In onderstaand overzicht kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen 

Doel

Administratie algemeen

Welke persoonsgegevens

Voornaam

Achternaam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankgegevens

Betaalgegevens

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Ontvangers

Bestuur

Kascontrole-commissie

Doel

Administratie Bloemschikken

Welke persoonsgegevens

Voornaam

Achternaam

Adres 

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankgegevens

Betaalgegevens

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Ontvangers

Bestuur

Bloemschikdocenten

Kascontrole-commissie

Doel

Administratie tuinreizen

Welke persoonsgegevens

Voornaam

Achternaam

Adres 

Telefoonnummer

E-mailadres

Dieetgegevens

Medische gegevens

Bankgegevens

Betaalgegevens

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Ontvangers

Bestuur

Uitvoerder tuinreizen

Kascontrole-commissie

Doel

Administratie Plantenmarkt

Welke persoonsgegevens

Voornaam

Achternaam

Eventuele bedrijfsnaam

Adres 

Telefoonnummer

E-mailadres

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Ontvangers

Bestuur

Commissie Plantenmarkt

Webmaster

Kascontrole-commissie

Doel

Administratie tuinbezoeken (openstellers)

Welke persoonsgegevens

Voornaam

Achternaam

Eventuele bedrijfsnaam

Adres 

Telefoonnummer

E-mailadres

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 4 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Ontvangers

Bestuur

Commissie tuinbezoeken

Webmaster

Kascontrole-commissie

Doel

Administratie tuinbezoeken (bezoekers)

Welke persoonsgegevens

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

Ontvangers

Bestuur

Commissie tuinbezoeken

Doel

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

Welke persoonsgegevens

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn

Zolang als men aangemeld is.

Ontvangers

Bestuur

Externe E-mail-verzenders

Ledenadministrateur

Doel

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Welke persoonsgegevens

Voornaam

Achternaam

Adres 

Telefoonnummer

E-mailadres

Grondslag

Toestemming

Bewaartermijn

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Ontvangers

Bestuur

Wij kunnen ook gegevens en foto’s van personen die deelnemen aan activiteiten van de vereniging op de interne- en externe media plaatsen. Plaatsing zal evenwel niet geschieden, wanneer betrokkene daarom schriftelijk of per e-mail een verzoek indient bij de secretaris van de landelijke dan wel plaatselijke vereniging. De plaatsing van deze beelden op de website, op (social) media (onder andere YouTube en Facebook) zal op verder eerste verzoek ongedaan worden gemaakt, wanneer betrokkene daarom schriftelijk of per e-mail een verzoek indient bij de secretaris van de plaatselijke vereniging.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. 

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Groei&Bloei Deurne/Venray (zowel de bestuurs- als de commissie-, werkgroepleden en andere vrijwilligers) uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Groei&Bloei Deurne/Venray met u heeft, tenzij Groei&Bloei Deurne/Venray wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Groei&Bloei Deurne/Venray te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Groei&Bloei Deurne/Venray op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Groei&Bloei Deurne/Venray deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Groei&Bloei Deurne/Venray hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Groei&Bloei Deurne/Venray treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Bij de verwerking van persoonsgegevens zorgen Groei & Bloei Deurne/Venray en de bestuurs-, commissie-, en werkgroepleden en andere vrijwilligers die uit hoofde van hun functie beschikken over persoonsgegevens er voor dat hun pc en andere technische apparatuur tijdig voorzien wordt van updates en afdoende beschermt is door middel van onder meer antivirus software.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Groei&Bloei Deurne/Venray. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Groei&Bloei Deurne/Venray raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Groei&Bloei Deurne/Venray past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Groei&Bloei Deurne/Venray raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Groei&Bloei Deurne/Venray er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Groei&Bloei Deurne/Venray wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via info(at)deurne.groei.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

meer

 

 

 

17
Aug
Bloemendingetjes
16
Aug
Frankrijk vakantieland - Blik op de tuin no. 915